Terapiprocessen

Består av tre olika faser.

Den inledande fasen:

Processen karaktäriseras av att terapeuten kartlägger och analyserar klienten för att förtydliga problembilden. Processens inledning kännetecknas också många gånger av snabba framsteg. Det har att göra med känslor och tankar som kommer upp till ytan. En annan positiv upplevelse klienten som regel har, är det stöd denne får av sin terapeut. Vilket är av stor betydelse för att kunna gå vidare i processen.

Bearbetningsfasen:

Om inledningsfasen karaktäriserades av snabba framsteg, kan bearbetningsfasen periodvis kännas både otålig och påfrestande. Detta har att göra med att klienten nu tar itu med djupare delar av problematiken, som han eller hon kanske har lidit av under flera års tid. Det är nu klienten fördjupar insikten om sig själv och i sin problematik. Så småningom leder det här till en förmåga att bryta destruktiva mönster i sitt liv och en möjlighet att ersätta dem med nya positiva levnadsmönster, som har konstruktiva effekter.

Avslutningsfasen:

Här knyter klienten ihop den kunskap och de olika insikter de har fått med sig under terapin, till en sammanhängande helhet som sedan kan nyttjas vidare och fortsättningsvis i livet.